Regulamin konkursu "Eventus INTERIA Cup"

Przeczytaj uważnie regulamin konkursu "Eventus INTERIA Cup".

§ 1 Postanowienia ogólne

Reklama

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w konkursie internetowym "Eventus INTERIA Cup" (zwanej dalej "Konkursem"), udostępnianej przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000002117 (zwanej dalej "INTERIA.PL"). Integratorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 ("Bauer"). 2. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwani dalej jako "Użytkownicy"). Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Użytkownikom, z wyłączeniem: a. pracowników oraz współpracowników INTERIA.PL lub Bauer sp. z o.o., b. pracowników oraz współpracowników HMP Polska Sp. z .o.o., c. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, d. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a, b i c powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. 3. Użytkownicy mogą Uczestniczyć w Konkursie na podstawie instrukcji przedstawionej w materiałach konkursowych oraz zgodnej z niniejszym Regulaminem opublikowanym na stronie www.sport.interia.pl 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu dla Użytkowników Usługi w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.sport.interia.pl Zapisy Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na tej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Jednakże żadne zmiany regulaminu. Konkursu nie mogą naruszać prawa nabytych Uczestników konkursu. 5. Konkurs będzie promowany na stronach portalu www.interia.pl 6. INTERIA.PL ma prawo przesłać do każdego Użytkownika, który wziął udział w Konkursie dodatkową wiadomość zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Konkursu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Użytkownika po wzięciu przez niego udziału w Konkursie. Wiadomość ta nie będzie stanowiła informacji handlowej w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr. 144, poz.1204).

§2 Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, INTERIA.PL powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez INTERIA.PL Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 3 Nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie określonych w § 3 pkt. 3a jest HMP Polska Sp. z .o.o. (dalej HMP). Fundatorem nagrody określonej w § 3 pkt. 3b jest INTERIA.PL 2. Opis Nagród zostanie przedstawiony w materiałach promocyjnych/konkursowych. 3. Nagrody w konkursie stanowią : a. Nagroda główna - 3 (słownie: trzy) bilety na mecz piłkarskich Mistrzostw Europy w piłce nożnej -Euro 2008 , na mecz Polska - Niemcy, który odbędzie się w dniu 08.06.2008 w Klagenfurcie (Austria)., oraz 6 noclegów o szacunkowej wartości ok. 3300 euro (szacunkowa wartość nagrody może ulec zmianie), b. Nagroda dodatkowa - 1 (słownie: jeden) telefon komórkowy Nokia 6300 o wartości 630 zł brutto. 4. Każdy laureat nagrody głównej uprawniony jest do otrzymania 1 (słownie: jednego) biletu oraz ma prawo do 2 (słownie: dwóch) noclegów. 5. Wysokość podatku to 10% od wartości nagrody brutto. Kwota ta jest określona w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. 760 zł. Do tej kwoty Laureaci są zwolnieni od płacenia podatku dochodowego. 6. HMP w imieniu laureata nagrody głównej ureguluje kwestie dotyczące zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymania nagrody głównej w konkursie. 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy z tym zastrzeżeniem że może otrzymać tylko jedna nagrodę. 8. Laureatom nie przysługują roszczenia o zamianę Nagród rzeczowych na nagrody pieniężne oraz o zamianę przyznanej Nagrody na inną nagrodę rzeczową. 9. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 10. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako Organizator, stosowne oświadczenie na piśmie. 11. Po wyłonieniu zwycięzców w konkursie HMP poinformuje laureatów o sposobie odbioru nagród. 12. Nagroda, o której mowa w § 3 pkt. 3 b zostanie przesłana laureatowi przez INTERIA.PL Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany przez uczestnika Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. 13. Nagrody zostaną przekazane (wysłane) laureatom Konkursu najpóźniej do 7 czerwca 2008 r.. 14. Nie odebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec INTERIA.PL

§ 4 Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa w okresie od godziny 00:00:01 dnia 20.03.2008 r. do godziny 23:59:59 02.04.2008 r. 2. INTERIA.PL zamieści w materiałach promocyjnych/konkursowych informacje o zasadach Konkursu, Nagrodach, opłatach za SMS oraz ramach czasowych Konkursu. 3. Konkurs promowany będzie na stronach portalu www.interia.pl 4. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających z telefonów w sieci telefonii komórkowej i posiadających kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora. 5. Użytkownicy Usługi są identyfikowani na podstawie numeru telefonu komórkowego. 6. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować Uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego Uczestnika. 7. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać SMS na numer 7265 podając w jego treści właściwy prefiks, o którym mowa poniżej. Koszt wysłania SMS wynosi 2 zł netto (2,44 zł z VAT). 8. Zadaniem Użytkownika będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe, w jak najkrótszym czasie. 9. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie odpowiedzą poprawnie na zadane przez Bauer pytanie. 10. Użytkownik, którego czas odpowiedzi na zadane SMS-em pytanie będzie najkrótszy wygrywa nagrodę, o którą grał. 11. Każda nagroda ma przypisany indywidualny prefiks: IA.BILET - w przypadku nagrody głównej oraz IA.NOKIA - w przypadku nagrody dodatkowej. 12. Czas będzie liczony od momentu wysłania pytania przez Bauer, do momentu odesłania odpowiedzi przez Użytkownika. 13. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi 7 kwietnia 2008 r. na antenie INTERIA.TV.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo weryfikacji czy laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu INTERI.PL może żądać od Użytkownika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia INTERIA.PL do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do INTERIA.PL. 2. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec INTERIA.PL, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe. 3. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w przypadku, gdy zostaną oni laureatami Konkursu. 4. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest INTERIA.PL S.A. 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które INTERIA.PL zobowiązuje się przetwarzać jedynie w celu realizacji Konkursu, w tym wysyłki nagród. INTERIA.PL nie będzie przetwarzać zabranych danych osobowych w celach marketingowo-reklamowych. 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków 7. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji. 8. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać INTERIA.PL na adres: INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 10. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu oraz postanowieniom niniejszego Regulaminu. 11. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.. 12. INTERIA.PL ponosi odpowiedzialność za formułę i treści przekazywane w związku z organizacją Konkursu z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 13. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za: a. problemy oraz ewentualne szkody związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci telefonii komórkowej oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej; w szczególności choc niewyłącznie za przerwy w świadczeniu tych usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) niezależnych od INTERIA.PL; utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL b. za konsekwencje nie przestrzegania niniejszego Regulaminu; c. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od INTERIA.PL 14. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne i nie ponoszą odpowiedzialności za treści przesyłane w ramach Konkursu. . 15. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru SMS wykorzystywanego na potrzeby niniejszego Konkursu. . 16. INTERIA.PL oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowany. 17. INTERIA.PL może zaniechać lub ograniczyć zakres świadczenia usług dostępnych w Konkursie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników o tym zamiarze. 18. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Dowiedz się więcej na temat: roszczenia | konkursy | mowa | nagroda | konkurs | regulamin | nagrody

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje