Sejm przyjął ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i zwalczaniu dopingu w sporcie

Sejm przyjął dziś dwie ważne dla polskiego sportu ustawy: o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Sejm przyjął ustawę ratyfikującą Konwencję Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych sporządzoną w Strasburgu 4 maja 2016 roku.

Reklama

Ustawę przyjęto jednogłośnie, za głosowało 438 posłów.

Wcześniej przy jednym głosie wstrzymującym się, Sejm uchylił Europejską Konwencję w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej sporządzoną w Strasburgu 19 sierpnia 1985 roku.

Nowa konwencja podpisana przez ministra sportu i turystyki 29 listopada 2016 roku zastępuje poprzednią, która stała się, w dużej części, nieaktualna i niezgodna z obecnymi europejskimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Ratyfikowana przez Sejm przewiduje m.in. odejście od postrzegania incydentów na stadionach wyłącznie jako przejawu szerszego problemu społeczno-ekonomicznego na rzecz uznania, że przemoc jest spontaniczną reakcją na bieżące wydarzenia. Podkreślona została konieczność prowadzenia na stadionach właściwej obsługi widza, co będzie czynnikiem przeciwdziałającym agresji.

Nowe uregulowania przewidują konieczność wcześniejszego oszacowania ryzyka i podejmowania środków prewencyjnych zamiast bezpośredniej interwencji na stadionie, co może powodować eskalację przemocy.

Konwencja podkreśla także znaczenie udziału w imprezie sportowej odpowiednio wyszkolonej służby porządkowej i informacyjnej, uwypukla rolę, jaką sport może odgrywać w promowaniu podstawowych wartości Rady Europy, takich jak spójność społeczna, tolerancja czy walka z dyskryminacją.

Powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) przewiduje z kolei przyjęta w piątek przez Sejm ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie. Nowe prawo w skrajnych przypadkach wprowadza odpowiedzialność karną.

Sejm przyjął ustawę jednogłośnie, za było 434 posłów. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Ustawa przewiduje, że osoba, której zostanie udowodnione podanie małoletniemu zabronionej substancji, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Tak samo odpowiadać może ten, kto podawał zabroniony środek zawodnikowi bez jego wiedzy lub wprowadził go na polski rynek. Karze podlegać będzie także osoba, której zostanie udowodnione prowadzenie obrotu zabronionymi substancjami.

Powstanie Polska Agencja Antydopingowa, podmiot wyspecjalizowany w zwalczaniu dopingu. Zgodnie z zapisami ustawy agencja jest uprawniona do ustanawiania i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. Ustawa reguluje przepisy dotyczące współpracy i wymiany informacji między POLADA a Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową oraz prokuraturą oraz - w zakresie, w jakim doping stanowi zagadnienie zdrowia publicznego - z ministrem zdrowia.

Agencja będzie miała możliwość prowadzenia szerokich kontroli antydopingowych w czasie zawodów oraz w okresie poza nimi. Przeprowadzać je będą licencjonowani kontrolerzy, którzy podczas pełnienia obowiązków służbowych będą korzystali z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Przy agencji będzie działał Panel Dyscyplinarny orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Panel będzie orzekał w pierwszej i drugiej instancji.

POLADA będzie mogła we współpracy z innymi służbami prowadzić własne dochodzenia w sprawach dopingowych. W tym celu w Agencji będzie utworzony pion śledczy.

Ustawa przewiduje nawiązanie współpracy Agencji z ministrem zdrowia. Celem będzie m.in. akcja informacyjna skierowana do społeczeństwa o możliwym ryzyku występowania w suplementach diety nielegalnych substancji zabronionych.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama