Cracovia oburzona na PZHL. Dostała zakaz transferów

Wiceprezes MKS Cracovia SSA Jakub Tabisz chce, aby Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadziło kontrolę w Polskim Związku Hokeja na Lodzie. Uważa, że PZHL niezgodnie z prawem dysponuje pieniędzmi przekazywanymi przez kluby, w tym ten, który reprezentuje.

   

Reklama

Sprawa dotyczy środków, trafiających do związku z klubów, które nie mają drużyny w Centralnej Lidze Juniorów. Według regulaminu "rozgrywek wszystkich szczebli w hokeju na lodzie" w takim przypadku mają zapłacić po 30 tys. złotych.

Tabisz podczas środowej konferencji prasowej podkreślił, że kwota ta miała trafić na rzecz "odrębnie utworzonego przez PZHL funduszu rozwoju hokeja dzieci i młodzieży". Do tej pory jednak taki nie powstał. Krakowianie podejrzewają, że zamiast na rozwój sportu młodzieżowego związek przekazuje pieniądze na inne cele.

Klub ze stolicy Małopolski nie ma zespołu w CLJ i przelał na konto związku 10 tys. zł. Nie chce jednak zapłacić pozostałych 20 tys. Żąda też zwrotu przekazanej już kwoty. Związek nałożył na klub dodatkową karę - zakaz transferów. Okres, w którym można dokonywać zmian barw klubowych w Polskiej Lidze Hokejowej mija z końcem stycznia.

- Po pierwsze Cracovia sama, z dobrej woli wpłaciła tę pierwszą ratę (10 tys. zł). Po drugie wystosowała pismo do związku o rozłożenie na raty reszty kwoty oraz prolongatę terminu spłaty. Tym samym uznała, że to zobowiązanie jest zasadne - powiedział skarbnik Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Dawid Chwałka.

Dodał, że żadne przepisy nie mówią, w jakim terminie ma powstać wspomniany fundusz.

Jak poinformował INTERIA.PL Krzysztof Zawadzki, sekretarz generalny PZHL, prezydium PZHL obraduje w środę nad tą sprawą, a wieczorem ma opublikować komunikat. Centrala przypomniała w nim, że obecne brzmienie przepisu dot. CLJ zostało przez obecny zarząd związku zmodyfikowane na prośbę klubów, "dając możliwość na celowe przeznaczenie przez PZHL środków wpłaconych przez kluby na szkolenie młodzieży."

W oświadczeniu poinformowano też, że krakowski klub od wcześniejszych postanowień władz związkowych złożył kasację. Komisja Odwoławcza Polskiego związku Hokeja na Lodzie zajmie się nią 2 marca 2013 r.

Zdementowano też informację, iż Cracovia za swoje stanowisko w kwestii spornego przepisu zostanie ukarana zakazem występów w fazie play off Polskiej Ligi Hokejowej.

Oto treść oświadczenia MKS Cracovia SSA:

"MKS Cracovia SSA wyraża kategoryczny sprzeciw wobec działań oraz decyzji podejmowanych przez organy Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Dotyczy to zwłaszcza ustanawiania kolejnych regulacji prawnych, których celem jest jedynie nieuzasadnione obciążanie finansowe klubów uczestniczących w rozgrywkach PLH. Postępując w ten sposób Polski Związek Hokeja na Lodzie działa na szkodę reprezentowanej przez siebie dyscypliny sportu, hamując przy tym rozwój polskiego hokeja.

Przykładem nowych, kuriozalnych przepisów, jest postanowienie § 10 ust. 5 Postanowień Wspólnych nakładające na kluby PLH konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 30.000 zł za brak drużyny uczestniczącej w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. O absurdalności tego przepisu prawa związkowego świadczy chociażby to, iż w polskim hokeju nie ma w chwili obecnej takiej liczby zawodników w wieku juniorskim, która pozwoliłaby wszystkim klubom PLH posiadać zespoły uczestniczące w tych rozgrywkach. Oznacza to, że już przy wprowadzaniu wspomnianego przepisu PZHL miał świadomość, iż określony w nim wymóg, który uchroniłby kluby od konieczności uiszczania dodatkowej opłaty, jest niemożliwy do wypełnienia przez większość klubów PLH co tylko jednoznacznie świadczy o celu w jakim przepis ten został wprowadzony.

Co więcej podkreślić należy, iż opłata za niezgłoszenie drużyny do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów określona w § 10 ust. 5 Postanowień Wspólnych dubluje się, w sposób oczywisty i bezpośredni, z opłatami za brak drużyn młodzieżowych, o których mowa w § 10 ust. 1 Postanowień Wspólnych. Co za tym idzie za brak drużyny w CLJ kluby hokejowe zobowiązane są uiścić łączną kwotę w wysokości 45.000 zł, co nie znajduje żadnego uzasadnienia i pozostaje w absolutnej sprzeczności z elementarnym poczuciem sprawiedliwości.

Nie zważając na taki stan rzeczy oraz sprzeciw ze strony klubów Wydział Gier i Dyscypliny PZHL, egzekwując wprowadzone przez Zarząd Związku regulacje § 10 ust. 5 Postanowień Wspólnych nałożył na MKS Cracovia SSA  karę finansową oraz zakaz transferów krajowych i zagranicznych. Na skutek odwołania złożonego przez Klub Komisja Odwoławcza PZHL uchyliła karę finansową, jednakże utrzymała w mocy zakaz przeprowadzania transferów znacznie ograniczając w ten sposób możliwości funkcjonowania Klubu w przededniu rozgrywek play-off. Warto przy tym dodać, że Komisja Odwoławcza nie poinformowała MKS Cracovia SSA o terminie posiedzenia dotyczącego rozpoznania odwołania Klubu, co jest całkowicie nieakceptowanym sposobem funkcjonowania i pozostaje w oczywistej sprzeczności ze standardami postępowania dyscyplinarnego. Komisja Odwoławcza PZHL  pozbawiając MKS Cracovia SSA możliwości uczestnictwa w swoim posiedzeniu naruszyła bowiem  przysługujące Klubowi prawo do obrony.

To jednak nie koniec absurdów wynikających z działania PZHL.  Wspominany przepis prawa związkowego PZHL obliguje bowiem kluby PLH, w tym także MKS Cracovia SSA do wpłaty należnej kwoty "na rzecz odrębnie utworzonego funduszu rozwoju hokeja dzieci i młodzieży". Problem w tym, że PZHL do dnia dzisiejszego nie utworzył takiego funduszu, a numer konta, na które należy uiścić opłatę za brak drużyny w Centralnej Lidze Juniorów jest tak naprawdę numerem konta bankowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Oznacza to, że kluby muszą uiszczać opłatę bezpośrednio na rachunek  Związku  bez jakiejkolwiek pewności, co do tego, że  środki te zostaną spożytkowane przez PZHL w celu, o którym mowa w przepisach.

Mając na względzie wskazane powyżej okoliczności MKS Cracovia SSA wyraża całkowity brak akceptacji dla istniejącego aktualnie stanu rzeczy i domaga się zmiany szkodliwych regulacji oraz zaniechania stosowania wobec klubów represji dyscyplinarnych związanych z brakiem drużyny w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.
Podnieść ponadto należy, iż nasz Klub (podobnie jak pozostałe kluby PLH) pozbawione są wsparcia ze strony Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży. Wskazać jedynie wypada, że federacje hokejowe w innych krajach, jak chociażby w Czechach, zaopatrują kluby w sprzęt hokejowy niezbędny dla funkcjonowania drużyn młodzieżowych, na których ma się opierać przyszłość tej dyscypliny sportu. PZHL nigdy zaś nie podjęło jakiejkolwiek inicjatywy w tym zakresie.

Wszystkie wskazane powyżej okoliczności prowadzą do smutnej konstatacji, iż PZHL nie realizuje przyświecających mu celów i założeń leżących u podstaw funkcjonowania Związku, gdyż zamiast wspierać kluby hokejowe w ich bieżącej działalności ustanawia kolejne, trudne do przezwyciężenia, przeszkody nakładając na kluby niczym nieuzasadnione dodatkowe obowiązki finansowe".

Komunikat PZHL

"1. W związku ze złożeniem przez MKS Cracovia SSA w dniu 29.01.2013 roku Kasacji od orzeczenia Komisji Odwoławczej PZHL z dnia 22 stycznia 2013 roku (sygn. akt 1/2013) Polski Związek Hokeja na Lodzie informuje, iż przedmiotowa kasacja zostanie rozpoznana niezwłocznie przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu planowanym na dzień 2 marca 2013 roku.

2. Ponadto PZHL dementuje informację o rzekomym zakazie występów w fazie play - off przez drużynę MKS Cracovia SSA w związku z zaistniałą sytuacją.

3. Dodatkowo PZHL ze zdumieniem przyjmuje obecną postawę MKS Cracovia SSA ponieważ dotychczasowe stanowisko w/w klubu nie kwestionowało przepisów Postanowień Wspólnych. PZHL nadmienia, iż kwestionowany przez MKS Cracovia SSA przepis § 10 punkt 5 został przez obecny Zarząd PZHL jedynie zmodyfikowany na korzyść klubów, dając możliwość na celowe przeznaczenie przez PZHL środków wpłaconych przez kluby na szkolenie młodzieży. Faktem jest również, iż w dniu 07.09.2012 roku MKS Cracovia SSA wpłaciła na konto PZHL kwotę 10.000,00 zł tytułem cyt. "wpłata za brak drużyny CLJ na podstawie paragrafu 10 ust. 5 Postanowień Wspólnych PZHL", co więcej MKS Cracovia SSA zwróciła się do Związku o przedłużenie terminu płatności drugiej raty z dnia 30.11.2012 roku na dzień  31.03.2013 roku, czym uznała swoje zobowiązanie względem PZHL".

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje